09148670215
دستگاه انکوباتور سیار مدل PIP

  • دستگاه انکوباتور سیار مدل PIP جهت حمل نمونه اسپرم از محل نمونه گیری به آزمایشگاه می باشد.
  • با توجه به اینکه دریافت نمونه در محوطه آزمایشگاه به خاطر مقیدات اخلاقی همراه با استرس و فشار عصبی خواهد بود و یقینا استرس عصبی در  فرایند تولید اسپرم اختلال ایجاد کرده و اثرات نامطلوب و مخربی بر روی اسپرمهای دریافتی ایجاد خواهد کرد در نتیجه نمونه دریافتی گویای واقعیت های فیزیولوژیک فرد نخواهد بود  و نتایج آزمایشات نیز به دور از واقعیت خواهد بود و نهایتا فرايند درمان نیز  با اتكاء به نتايج آزمايشات نادرست منجر به شكست خواهد شد.
این دستگاه تازه وارد سیستم مراکز درمان ناباروری و آزمایشگاههای پزشکی شده است و در تعدادی از آزمایشگاههای پزشکی و مراکز درمان ناباروری در کل کشور موجود است. با بکارگیری دستگاه  انکوباتور سیار در مراکز درمانی و آزمایشگاها ، شخص نمونه دهنده می تواند دستگاه انکوباتور سیار را  برای چندین ساعت از آزمایشگاه به صورت امانی یا اجاره ای تهیه  نماید و سپس با آرامش خاطر در محیطی کاملا آرام و عاری از استرس همانند منزل، نمونه را دریافت نموده  و آن را به وسيله اَنکوباتور سیار به آزمایشگاه مورد نظر منتقل نماید تا بدین وسیله از آسیبهاي وارده به اسپرمها در اثر استرس جلوگیری گردد.

  • جزئیات

ویژگی های اصلی

ویژگی های اصلی

ویژگی های اصلی

ویژگی های اصلی