09148670215
دستگاه انکوباتور 37.C ایزوله نمونه اسپرم

دستگاه انکوباتور 37.C  ایزوله نمونه اسپرم
این دستگاه یک محیط ایزوله، کنترل شده و بدون باکتری را در دمای 37 درجه سلسیوس  برای  نگهداری و انکوباسیون نمونه اسپرم دریافت شده از بیمار را از زمان دریافت نمونه تا شروع عملیات اسپرموگرام فراهم می کند.
 

  • جزئیات